Gemeente Gemeente Lennik

Advies-schrijfgroepen binnen het nieuw participatieplan Lennik 2030

Nieuw participatieplan: Lennik werkt samen met jou aan Lennik 2030!

Wil jij meedenken over plannen, projecten, acties voor Lennik, of heb je zelf een idee om onze gemeente leuker, aangenamer of beter te maken? Dan laten we jou mee aan zet via www.lennikaanzet.be! In september 2020 lanceerden we onze nieuwe structuur en werking, en ook de website ziet er nu anders uit.
 

Wat is Lennik aan Zet?

Sinds 2019 hebben alle inwoners in Lennik inspraak in het beleid. We organiseerden on-en offline momenten onder de naam “Lennik aan zet”.

Deze participatiemomenten werkten als funderingen voor het opbouwen van ons meerjarenbeleidsplan. Samen met jullie kwamen we binnen de beleidsdoelstellingen tot concrete actieplannen waarbij jullie nu opnieuw inspraak krijgen. Zo kozen we reeds nieuwe straat- en winkelnamen, brachten we de lokale handel in kaart ...


Wat is er nieuw?

Onze samenleving evolueerde de afgelopen tijd enorm op vlak van burgerinitiatieven, participatie en co-creatie. Om mee te gaan in deze trend, hebben wij ook de werking van onze adviesraden herbekeken.

We werken in onze gemeente rond 3 platformen: MensOmgeving en Vrije Tijd. Om de toekomstplannen van Lennik 2030 vorm te geven, luisteren we naar de mening van de mens die onze gemeente door en door kent! Dat is niemand minder dan jij, als inwoner of trouwe bezoeker van Lennik.


Het platform?

De doelstelling van de nieuwe aanpak is een laagdrempelig, aantrekkelijk en aangepast model creëren waarbij jij je, net als onze andere inwoners, zoveel mogelijk aangesproken voelt. Via de 3 platformen kan je mee denken of mee doen. Door dit nieuwe model concretiseren we de visie rond participatie en aligneren we de samenwerking met de adviesorganen. Zo hebben we een advies-schrijfgroep opgericht binnen elk platform

Via www.lennikaanzet.be kan je je steeds vaker laten horen over het beleid, zowel op eigen initiatief als op uitnodiging. Met als gezamenlijk doel: meer betrokkenheid, betere besluiten en meer draagvlak.


Wat zijn advies-schrijfgroepen?

Het (denk)werk binnen een denkgroep kan indien gewenst leiden tot een geschreven advies. We zijn er van overtuigd dat binnen een denkgroep een aantal ‘gangmakers’ opstaan die zich engageren om de conclusies en aanbevelingen neer te pennen binnen een advies-schrijfgroep. De mensen die inspraak willen hebben op het beleid, krijgen zo dus de kans om over de zaken die werden besproken binnen de denkgroep een gefundeerd advies neer te schrijven.

Vanuit de gemeente zullen er statuten opgemaakt worden. Ook zal er een duidelijke procedure en een vast sjabloon worden uitgewerkt hoe adviezen naar het beleid kunnen worden geschreven. Ook hier werkt het samenstellen van een advies-schrijfgroep in twee richtingen: op eigen initiatief of na oproep vanuit de gemeente.