Gemeente Gemeente Lennik

Gemeenteraad

De leden van de gemeenteraad worden rechtstreeks na 6-jaarlijkse verkiezingen verkozen. In lennik zijn er 19 gemeenteraadsleden, waaronder de leden van het college. In tegenstelling tot alle andere raadsleden heeft de OCMW-voorzitter geen stemrecht. Hij fungeert als schepen van rechtswege in de gemeenteraad.

Werking

De werking van de gemeenteraad is vastgelegd in een huishoudelijk reglement, goedgekeurd door de gemeenteraad van 21 mei 2007, en laatst gewijzigd bij reglement van 21 oktober 2013.

De gecoördineerde versie van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad kan je iets lager op deze pagina raadplegen, onder de ‘downloads’.

Voorzitter

De gemeenteraad kiest een voorzitter onder zijn leden. De voorzitter roept de gemeenteraad bijeen, stelt de agenda op en leidt de vergadering. Voor de gemeenteraad van Lennik zetelt Koenraad Ameys als voorzitter.

Fracties

De gemeenteraadsleden die op eenzelfde lijst verkozen zijn vormen één fractie. Een politieke fractie bestaat uit minimum één persoon. De meerderheid in de gemeenteraad wordt gevormd door de politieke fracties die het bestuursakkoord hebben ondertekend. De overige fracties vormen de oppositie. Iedere fractie heeft een fractieleider.

Vergaderingen gemeenteraad

De gemeenteraad vergadert in principe elke vierde maandag van de maand om 20 uur in de raadzaal van de Dekenij, gelegen Deken Verbesseltstraat 9 (aan het Masiusplein). In juli en augustus is er geen gemeenteraad.

De vergaderingen van de gemeenteraad zijn openbaar. De notulen van de vergaderingen, opgemaakt door de gemeentesecretaris, worden eveneens openbaar gemaakt. Ze vermelden in chronologische volgorde alle besproken onderwerpen, alsook het gevolg dat gegeven werd aan de punten waarover de gemeenteraad geen beslissing heeft genomen. Ze maken melding van alle beslissingen en het resultaat van de stemmingen. Behalve voor geheime stemmingen, vermelden de notulen hoe elk lid gestemd heeft.

Bij de ‘downloads’ op deze pagina vind je de meest recente goedgekeurde notulen van de gemeenteraad.

Agenda vergaderingen gemeenteraad

De agenda van de gemeenteraadsvergadering wordt vastgesteld door de voorzitter en bevat in ieder geval de agendapunten die voorgedragen werden door het college van burgemeester en schepenen. Alle regelmatig en tijdig ingediende agendapunten van gemeenteraadsleden worden ook in de agenda opgenomen.

De data voor 2018 zijn:
- maandag 29 januari
- maandag 26 februari
- maandag 26 maart
- maandag 23 april
- maandag 28 mei
- maandag 25 juni
- maandag 22 oktober
- maandag 26 november
- maandag 17 december

Wil je op de hoogte gehouden worden zodra de agenda's en verslagen van de gemeenteraad beschikbaar zijn? Schrijf je dan in op de nieuwsbrief "Agenda en verslagen gemeenteraad" via volgende webpagina: https://www.lennik.be/nieuwsbrieven/inschrijven

Hieronder kan je de agenda en toelichting van de eerstvolgende gemeenteraad raadplegen, downloaden en afdrukken.

Samenstelling