Gemeente Gemeente Lennik

Het bijzonder comité voor de sociale dienst

Elk openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn richt een bijzonder comité voor de sociale dienst (BCSD) op. De oprichting van een bijzonder comité voor de sociale dienst is verplicht.

Het bijzonder comité is, naast het vast bureau, het tweede uitvoerend orgaan van het OCMW. De taken van het bijzonder comité zijn vastgelegd in het Decreet over het Lokaal Bestuur. Het bijzonder comité is onder meer bevoegd voor de individuele dossiers inzake maatschappelijke dienstverlening en maatschappelijke integratie.

Samenstelling

Het bijzonder comité voor de sociale dienst bestaat uit een voorzitter en een aantal leden. Het Decreet over het Lokaal Bestuur bepaalt het aantal leden. Het aantal leden, de voorzitter niet inbegrepen, hangt af van het aantal leden van de raad voor maatschappelijk welzijn van het OCMW. Voor het OCMW van Lennik zijn dat 6 leden voor een raad voor maatschappelijk welzijn met 23 leden of minder

De OCMW-raad kiest de voorzitter en de leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst. Dit gebeurt tijdens de vergadering die aansluit op de installatievergadering van de gemeenteraad.

Het Decreet over het Lokaal Bestuur regelt de werking van het bijzonder comité voor de sociale dienst.

Bevoegdheden

Het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst heeft volgende bevoegdheden:

  • Het BCSD adviseert de Raad aangaande de algemene dienstverlening.
  • Het BCSD formuleert voorstellen om tot een materiële hulpverlening te komen in de meest passende vorm.
  • Het BCSD doet voorstellen om inrichtingen of diensten op te richten met sociaal, curatief of preventief karakter daar waar de noodzakelijkheid zich voordoet.
  • Het BCSD neemt alle beslissingen in verband met maatschappelijke integratie en individuele maatschappelijke dienstverlening.
  • Het BCSD is verantwoordelijk voor het overleg tussen het OCMW en de instellingen en diensten voor maatschappelijk werk die op het grondgebied van de gemeente aanwezig zijn en het overleg met de overige erkende dienstverlenende instellingen en organisaties.
  • Het Bijzonder Comité vergadert in principe eenmaal per maand. De vergaderingen zijn niet openbaar.

 

Samenstelling