Gemeente Gemeente Lennik

Gemeenteraad - OCMW raad

De leden van de gemeenteraad worden rechtstreeks na 6-jaarlijkse verkiezingen verkozen. In Lennik zijn er 21 gemeenteraadsleden, waaronder de leden van het college. Deze leden zijn van rechtswege de OCMW raadsleden.

Werking

De werking van de gemeenteraad en de OCMW raad is vastgelegd in een huishoudelijk reglement, goedgekeurd door de gemeenteraad van 28 januari 2019 en goedgekeurd door de OCMW raad van 28 januari 2019

De gecoördineerde versie van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad kan je iets lager op deze pagina raadplegen, onder de ‘downloads’.

Voorzitter

De gemeenteraad kiest een voorzitter onder zijn leden. De voorzitter roept de gemeenteraad bijeen, stelt de agenda op en leidt de vergadering. Voor de gemeenteraad van Lennik zetelt Koenraad Ameys als voorzitter. Hij is tevens van rechtswege de voorzitter van de OCMW raad.

Fracties

De raadsleden die op eenzelfde lijst verkozen zijn vormen één fractie. Een politieke fractie bestaat uit minimum één persoon. De meerderheid in de raden wordt gevormd door de politieke fracties die het bestuursakkoord hebben ondertekend. De overige fracties vormen de oppositie. Iedere fractie heeft een fractieleider.

Vergaderingen gemeenteraad en OCMW raad

De gemeente- en OCMW raadsleden vergaderen in principe elke vierde maandag van de maand om 20 uur in de raadzaal van de Dekenij, gelegen Deken Verbesseltstraat 9 (aan het Masiusplein). In juli en augustus is er geen gemeenteraad en OCMW raad.

De vergaderingen van zowel gemeenteraad als OCMW raad zijn openbaar. De notulen van de vergaderingen, opgemaakt door de algemeen directeur, worden eveneens openbaar gemaakt. Ze vermelden in chronologische volgorde alle besproken onderwerpen, alsook het gevolg dat gegeven werd aan de punten waarover de raad geen beslissing heeft genomen. Ze maken melding van alle beslissingen en het resultaat van de stemmingen. Behalve voor geheime stemmingen, vermelden de notulen hoe elk lid gestemd heeft.

Bij de ‘downloads’ op deze pagina vind je de meest recente goedgekeurde notulen van de gemeenteraad.

Agenda vergaderingen gemeenteraad en OCMW raad

De agenda van de raadsvergaderingen wordt vastgesteld door de voorzitter en bevat in ieder geval de agendapunten die voorgedragen werden door het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau. Alle regelmatig en tijdig ingediende agendapunten van de raadsleden worden ook in de agenda opgenomen.

De data voor 2019 zijn: (klik op de datum om de zittingsverslagen en notulen te raadplegen)

- 7 januari (installatievergadering)

28 januari

21 februari

21 maart

25 april

23 mei

20 juni

- 19 september

-  17 oktober

-  21 november

-  19 december

Wil je op de hoogte gehouden worden zodra de agenda's en verslagen van de gemeenteraad en OCMW raad beschikbaar zijn? Schrijf je dan in op de nieuwsbrief "Agenda en verslagen gemeenteraad & OCMW raad" via volgende webpagina: https://www.lennik.be/nieuwsbrieven/inschrijven

Hieronder kan je de agenda en toelichting van de eerstvolgende gemeenteraad en OCMW raad raadplegen en downloaden.

 

Samenstelling