Gemeente Gemeente Lennik

Gemeenteraad - Raad voor Maatschappelijk Welzijn

De leden van de gemeenteraad worden rechtstreeks na 6-jaarlijkse verkiezingen verkozen. In Lennik zijn er 21 gemeenteraadsleden, waaronder de leden van het college. Deze leden zijn van rechtswege de raadsleden voor maatschappelijk welzijn.

Werking

De werking van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn is vastgelegd in een huishoudelijk reglement, goedgekeurd door de gemeenteraad van 21 februari 2019 en goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn van 21 februari 2019

De gecoördineerde versie van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad kan je iets lager op deze pagina raadplegen, onder de ‘downloads’.

Voorzitter

De gemeenteraad kiest een voorzitter onder zijn leden. De voorzitter roept de gemeenteraad bijeen, stelt de agenda op en leidt de vergadering. Voor de gemeenteraad van Lennik zetelt Koenraad Ameys als voorzitter. Hij is tevens van rechtswege de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn.

Fracties

De raadsleden die op eenzelfde lijst verkozen zijn vormen één fractie. Een politieke fractie bestaat uit minimum één persoon. De meerderheid in de raden wordt gevormd door de politieke fracties die het bestuursakkoord hebben ondertekend. De overige fracties vormen de oppositie. Iedere fractie heeft een fractieleider.

Goedgekeurde beslissingen

Ben je op zoek naar een goedgekeurd verslag, besluitenlijsten of een specifieke beslissing of agendapunt?
 
 

Vergaderingen gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn

De raadsleden vergaderen in principe elke vierde woensdag van de maand om 20 uur in de raadzaal van de Dekenij, gelegen Deken Verbesseltstraat 9 (aan het Masiusplein). In juli en augustus is er geen gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn.

De vergaderingen van zowel gemeenteraad als raad voor maatschappelijk welzijn zijn openbaar. De notulen van de vergaderingen, opgemaakt door de algemeen directeur, worden eveneens openbaar gemaakt. Ze vermelden in chronologische volgorde alle besproken onderwerpen, alsook het gevolg dat gegeven werd aan de punten waarover de raad geen beslissing heeft genomen. Ze maken melding van alle beslissingen en het resultaat van de stemmingen. Behalve voor geheime stemmingen, vermelden de notulen hoe elk lid gestemd heeft.

Bij de ‘downloads’ op deze pagina vind je de meest recente agenda van de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn.

Agenda vergaderingen gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn

De agenda van de raadsvergaderingen wordt vastgesteld door de voorzitter en bevat in ieder geval de agendapunten die voorgedragen werden door het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau. Alle regelmatig en tijdig ingediende agendapunten van de raadsleden worden ook in de agenda opgenomen.

De data voor 2021 zijn: (klik op de datum om de zittingsverslagen te raadplegen)

- 27 januari

- 24 februari

- 24 maart

- 28 april

- 26 mei

- 23 juni

- 1 juli (extra zitting)

- 22 september

- 27 oktober

- 24 november

- 22 december

Klik hier om de zittingsverslagen en notulen te raadplegen van het jaar 2020.         

Klik hier om de zittingsverslagen en notulen te raadplegen van het jaar 2019.

                  

Wil je op de hoogte gehouden worden zodra de agenda's en verslagen van de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn beschikbaar zijn? Schrijf je dan in op de nieuwsbrief "Agenda en verslagen gemeenteraad & raad voor maatschappelijk welzijn" via volgende webpagina: https://www.lennik.be/nieuwsbrieven/inschrijven

Hieronder kan je de agenda en toelichting van de eerstvolgende gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn raadplegen en downloaden.

 

Samenstelling