Gemeente Gemeente Lennik

Mobiliteitsplan

Mobiliteit is een thema waar de gemeente Lennik veel belang aan hecht.

In opdracht van het college van burgemeester en schepenen werd door een studiebureau een mobiliteitsplan uitgewerkt.

Het studiebureau onderzocht de verschillende knelpunten en kansen op het gehele grondgebied van de gemeente en reikte passende oplossingen aan. Het mobiliteitsplan bevat een samenhangend geheel van maatregelen en beleidskeuzes, afgestemd op een duurzaam mobiliteitsscenario.

Met het mobiliteitsplan wordt een kader gecreëerd voor de toekomstige keuzes in verband met het voetgangersverkeer, de voorzieningen voor het fietsverkeer, het openbaar vervoer, het parkeerbeleid, trage wegen, schoolomgevingen, enzovoort.

Het mobiliteitsplan bestaat uit drie delen:

  • de oriëntatienota
  • de synthesenota
  • het beleidsplan

Alle delen werden door de Gemeentelijke Begeleidingscommissie en Regionale Mobiliteitscommissie goedgekeurd.

Op het einde van het mobiliteitsplan werd een actietabel samengesteld met te nemen maatregelen op korte tot lange termijn.

De gemeenteraad stelde het mobiliteitsplan definitief vast op 23 april 2018. Het vaststellingsbesluit werd bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 28 mei 2018. Vanaf 11 juni 2018 is het mobiliteitsplan van kracht.

 

Participatie

Tijdens het hele traject werd op verschillende momenten de input van de bevolking en andere stakeholders gevraagd. Alle voorstellen, suggesties of opmerkingen die hieruit voortvloeiden werden door het studiebureau geanalyseerd.

 

Op 13 en 14 december 2017 werd tot slot een infomarkt georganiseerd. De infopanelen kan je terugvinden bij downloads.