Gemeente Gemeente Lennik

Provinciale aanpak van de Corona crisis in Vlaams-Brabant

Persbericht Gouverneur Vlaams-Brabant


Leuven 13 oktober

Provinciegouverneur en burgemeesters maken samen werk van een provinciale aanpak van de Corona crisis in Vlaams-Brabant.


De Covid-19 besmettingsgraad in de provincie Vlaams-Brabant is op korte tijd snel verslechterd in vergelijking met de rest van Vlaanderen. Hierbij is de situatie duidelijk ernstiger in de gemeenten in de Vlaamse Rand, dan in verder gelegen gebieden zoals het Hageland of het Pajottenland. De intense interactie tussen de Vlaamse Rand en Brussel, alsook de relatief hoge bevolkingsdichtheid, zijn objectieve redenen voor deze verschillen.


De afgelopen dagen werd er druk overlegd over mogelijke antwoorden op deze crisissituatie
met onder meer de eerstelijnszones, de korpschefs in de regio en het Provinciale Corona Co√∂rdinatie Comité. Vandaag was er een videoconferentie tussen de gouverneur en de 65 burgemeesters, om afspraken te maken rond een provinciale aanpak. Met als doelstelling te bekijken hoe de recente verstrengde maatregelen op federaal en Vlaams niveau best in de praktijk kunnen worden gezet en worden gehandhaafd. Daarnaast werden een aantal aanvullende of versterkende maatregelen besproken, die tegemoet komen aan specifieke lokale noden. Bij deze besprekingen werd telkens in het achterhoofd gehouden dat het reeds lang aangekondigde Corona barometer-systeem op heel korte termijn zal worden ingevoerd. Dit systeem zal bijpassende maatregelen invoeren op basis van de ernst van de epidemie in een bepaalde regio van het land.


Volgende afspraken werden gemaakt als onderdeel van die provinciale aanpak


1. Mondmaskers


Om meer duidelijkheid en uniformiteit te bieden aan zowel de lokale besturen als aan de burgers, werd vorige week via een politiebesluit van de gouverneur de verplichting verlengd
om op het hele grondgebied van Vlaams-Brabant een mondmasker bij te hebben.

Daarnaast werd het dragen van een mondmasker in de hele provincie verplicht op een
aantal publieke plaatsen en evenementen. Concreet gaat het over o.a. over openbare
gebouwen, markten en kermissen, toeschouwers bij sportwedstrijden en begraafplaatsen tijdens de Allerheiligenperiode.


Vandaag volgt er per brief van de gouverneur een formele aanbeveling aan de lokale
besturen, om schoolomgevingen en de toegangen tot vrije tijdsinfrastructuur te beschouwen
als “drukke plaatsen”, en hier via burgemeestersbesluit een mondmaskerplicht in te voeren.


2. Sportinfrastructuur


Uit het overleg van de afgelopen dagen kwam de indringende vraag om douches en
kleedkamers te sluiten in de sportfaciliteiten. Met de opschaling van de hele sportsector
naar code oranje die gisteren door de Vlaamse overheid werd doorgevoerd, wordt helemaal
tegemoet gekomen aan die bezorgdheid.


Ook de beslissing wordt op Vlaams niveau om de kantines van de sportinfrastructuren open
te houden wordt gevolgd, maar twee aanvullende maatregelen werden overeengekomen:

  • De gemeentebesturen en politiekorpsen zullen strikter controleren of de Corona
    veiligheidsmaatregelen op een correcte manier worden toegepast, en overgaan tot een
    sluiting van de kantine als dit niet het geval blijkt te zijn. De gouverneur heeft hiertoe een modelbesluit geformuleerd dat de burgemeesters in zo’n gevallen kunnen gebruiken.
  • Ten tweede zal er morgen een gouverneursbesluit worden uitgevaardigd dat alle sportkantines oplegt om maximaal open te houden tot een half uur na de laatste sportactiviteit. Hierop wordt een uitzondering gemaakt voor kantines die vergund zijn als eetgelegenheid, en ook lokale overheden kunnen hierop gemotiveerde afwijkingen toestaan.


3. Horeca


Aan de federale regelingen voor de horeca wordt niet geraakt, maar er werden wel twee
aanbevelingen voor de lokale overheden geformuleerd:

  • Zij zullen uitbaters van feestzalen vragen om minstens 24u op voorhand de activiteiten in hun accommodatie te melden aan de gemeente en de politie. Dit moet een betere
    handhaving te garanderen.
  • Er komen ook strengere controles op de handhaving van de geldende maatregelen in cafés en restaurants in acht name van het recent aangepast ( 9 okt) horecaprotocol waarin vermeld staat dat er 1,5 m afstand moet zijn tussen de klanten aan één tafel en de klanten aan een andere tafel en niet tussen de tafels.


4. Telewerk


Zowel de gouverneur als de gemeenten zullen een alle bedrijven en werkgevers nog eens
uitdrukkelijk adviseren om telewerk als norm in te voeren. Daarmee worden veel contacten
en besmettingsgevaar gereduceerd, en zeker als de scholen open blijven zou dat voor veel
werknemers moeten lukken.


5. Andere maatregelen


Gemeenten zullen een meer restrictieve interpretatie van de Corona evenementenmatrix
hanteren voor de beoordeling van aanvragen. Zo zullen meer evenementen worden
geweigerd, zeker nu de activiteiten voor Halloween eraan komen en de voorbereidingen
voor eindejaaractiviteiten starten.


De lokale jeugddiensten zullen extra sensibiliseringsacties opzetten naar de
jeugdbewegingen met betrekking tot de opschaling naar code oranje voor het jeugdwerk.