Gemeente Gemeente Lennik

Bouwen of verbouwen in agrarisch gebied

Het eerste gewestplan werd vastgelegd 22 april 1962. Door dit bestemmingsplan zijn vele constructies zonevreemde geworden.

Lennik is een landelijke gemeente met veel agrarisch gebied. De meeste woningen in agrarisch gebied zijn zonevreemde woningen.

Hiervoor is er een specifieke wetgeving van toepassing

Verbouwen, herbouwen en uitbreiden

Voor verbouwen, herbouwen of uitbreiden heeft u een vergunning nodig.

De vergunning verlenende overheid (meestal het college van burgemeester en schepenen van de gemeente) kan deze handelingen bij een zonevreemde woning vergunnen op voorwaarde dat:

 • het gaat om een hoofdzakelijk vergunde constructie
 • het gaat om een zonevreemde, niet verkrotte constructie
 • de goede ruimtelijke ordening niet in het gedrang komt
     
 • het huidige aantal woongelegenheden niet vermeerderd wordt
 • bij herbouwen of uitbreiden het bouwvolume beperkt blijft tot ten hoogste 1.000 m³ (bij verbouwen geldt deze eis niet)
     
 • herbouwen op een gewijzigde plaats: zie bijkomende voorwaarden (*)

Let op: Is de woning zonevreemd, dan is herbouwen en uitbreiden niet vergunbaar in ruimtelijk kwetsbare gebieden (uitgezonderd parkgebied) en recreatiegebied. Verbouwen binnen het bestaande bouwvolume is er wel vergunbaar. 

Meer info: https://omgeving.vlaanderen.be/woning-zonevreemd

Zonevreemde functiewijziging

De Vlaamse Regering heeft bij besluit een aantal zonevreemde functiewijzigingen vergunbaar gemaakt. 
Dit besluit geldt enkel voor 

 • bestaande, niet verkrotte, hoofdzakelijk vergunde gebouwen of gebouwencomplexen
 • niet gelegen in
  • o ruimtelijk kwetsbaar gebied met uitzondering van parkgebieden en agrarische gebieden met ecologisch belang of ecologische waarde,
  • o recreatiegebieden

Woning gedeeltelijk gebruiken als kantoor

(kantoor, vrij beroep, dienstenfunctie) 
is vergunbaar als aan al de volgende voorwaarden voldaan is:

 • de kantoorfunctie is niet groter dan 100 vierkante meter
 • het woongedeelte is groter dan het kantoorgedeelte

Woning, met inbegrip van woningbijgebouwen, voorzien van toeristische logies

(bed&breakfast, vakantiewoning in bijgebouw, gastenkamers, …) is vergunbaar als aan al de volgende voorwaarden voldaan is:

 • voor zover de complementaire functie maximaal acht tijdelijke verblijfsgelegenheden betreft; 
 • met uitsluiting van elke vorm van restaurant of café;
 • de aanvraag wordt voor voorafgaand advies voorgelegd aan Toerisme Vlaanderen.

Wonen in een zonevreemd gebouw dat voorheen niet als woning vergund was

is vergunbaar als aan al de volgende voorwaarden voldaan is:

 • het was geen landbouwgebouw
 • maximaal één eengezinswoning per gebouwencomplex
 • het gebouw of gebouwencomplex moet deel uitmaken van een gebouwengroep;
 • in de ruimere omgeving komen nog gebouwen voor met de vergunde functie wonen.
 • gelegen aan een voldoende uitgeruste weg, die op het ogenblik van de aanvraag reeds bestaat. 
 • het gebouw kan bewoond worden zonder ingrijpende werken.

Een gebouw in landbouwgebied gebruiken voor paardenhouderij, manège, dierenasiel, dierenpension, dierenartsenpraktijk, jeugdlogies, tuinaanlegbedrijf, dierentherapie (waarbij dieren gebruikt worden als therapie voor mensen), opleiding- of therapiecentrum met verblijf

is vergunbaar als aan al de volgende voorwaarden voldaan is:

 • gelegen aan een voldoende uitgeruste weg, die op het ogenblik van de aanvraag reeds bestaat.
 • het nieuwe gebruik is mogelijk zonder ingrijpende werken.
 • ondergeschikte functies (handel, horeca, kantoorfunctie of diensten) die noodzakelijk zijn voor de uitoefening van de hoofdfunctie maximaal 100 vierkante meter.

Een beschermd gebouw een nieuwe functie geven

is vergunbaar als aan al de volgende voorwaarden voldaan is:

 • het gebouw of gebouwencomplex is opgenomen in de inventaris van het bouwkundige erfgoed, vermeld in artikel 12/1 van het decreet van 3 maart 1976 tot bescherming van monumenten, stads- en dorpsgezichten;
 • de voortzetting van de vroegere functie blijkt niet haalbaar of garandeert de duurzame leefbaarheid van het gebouw of het gebouwencomplex niet
 • de nieuwe functie laat de erfgoedwaarde ongeschonden of verhoogt ze;
 • het agentschap Onroerend Erfgoed brengt een gunstig advies uit over de aanvraag. 
 • het nieuwe gebruik is mogelijk zonder ingrijpende werken.

Wonen in een voormalig landbouwbedrijf

is vergunbaar als aan al de volgende voorwaarden voldaan is:

 • de bedrijfswoning en de fysiek aansluitende aanhorigheden die in bouwtechnisch opzicht een rechtstreekse aansluiting of steun vinden bij de bedrijfswoning, krijgen als nieuw gebruik wonen, met uitsluiting van meergezinswoningen maar met inbegrip van tijdelijke verblijfsgelegenheden op voorwaarde dat landbouw als nevenbestemming nog aanwezig blijft;
 • de bedrijfsgebouwen van het landbouwbedrijf mogen niet afgesplitst worden van de bedrijfswoning en kunnen alleen een nieuw gebruik krijgen als woningbijgebouwen, of als accommodatie voor tijdelijke verblijfsgelegenheden op voorwaarde dat landbouw als nevenbestemming nog aanwezig blijft.
 • het nieuwe gebruik is mogelijk zonder ingrijpende werken.

Meer info: https://omgeving.vlaanderen.be/functiewijziging-ruimtelijke-ordening