Gemeente Gemeente Lennik

Aankoop grond of woning

Aankoop bouwgrond

Vooraleer je een stuk grond aankoopt, is het raadzaam degelijke informatie in te winnen over de bouwmogelijkheden op het perceel. Immers, niet alle percelen zijn bouwgronden!

Maak best een afspraak met de dienst omgeving om informatie te krijgen over de bouwmogelijkheden van een perceel.

Deze dienst kan je ook informeren over het soort bebouwing dat is toegestaan (gesloten – halfopen - open) en of er onteigeningen voorzien zijn. Men zal je ook inlichten over het type woning dat op dat stuk grond gebouwd mag worden, de voorschriften die je in acht moet nemen in verband met de inplanting, afmetingen, dakvorm, te gebruiken materialen enz.

Informeer ook naar de uitrusting van de weg waar je wil bouwen: is er riolering, waterleiding, elektriciteit, teledistributie enz.

Lees meer.

Aankoop woning

Vooraleer je een bestaand gebouw aankoopt is het raadzaam om je te laten informeren door de dienst omgeving van de gemeente.

Bij de dienst omgeving kan je, indien deze er zijn, inzage krijgen in de bouwplannen of in de afgeleverde bouwvergunningen. Zo kan je controleren of de uitgevoerde toestand in overeenstemming is met de vergunde plannen. Het ontbreken van een vergunning betekent niet noodzakelijk dat er een overtreding is. Vele oudere gebouwen dateren van voor de tijd dat er van een bouwvergunning sprake was. De stedenbouwwet is tot stand gekomen in het jaar 1962. Alle gebouwen die van daarvoor dateren worden geacht vergund te zijn. De vorige eigenaar mag na 1962 echter geen verbouwingswerken hebben uitgevoerd zonder de nodige bouwvergunning.

Niet alle bouwovertredingen worden door de notaris of makelaar aan je gemeld. Dat gebeurt enkel met deze waarvoor een proces-verbaal werd opgesteld. Indien er een bouwovertreding wordt vastgesteld is het alsnog mogelijk een vergunning (regularisatie) aan te vragen. Of men deze vergunning zal krijgen hangt van het concrete geval af.

Lees meer.

De aanvraag om inzage, tot het bekomen van een afschrift of toelichting dient schriftelijk te gebeuren. Dit kan per brief, mail of door het indienen van een aanvraagformulier.

Rol van de notaris

Je kan bij de notaris terecht voor een eerste betrouwbaar advies in verband met een voorgenomen aankoop van bouwgrond of een huis, of de hulp inroepen bij het opstellen van de verkoopovereenkomst.

Van zodra een notaris de opdracht krijgt tot de verkoop van een onroerende goed of een perceel, zal hij bij betrokken openbare besturen informeren naar o.a. de stedenbouwkundige randvoorwaarden, de eventuele lasten en de erfdienstbaarheden die op het te verkopen patrimonium rusten. De notaris zal bij de dienst omgeving van de gemeente de stedenbouwkundige uittreksels opvragen van het betrokken onroerend goed. Bij de verkoop zal de kandidaat koper op basis van deze informatie reeds een goed beeld kunnen vormen van de mogelijkheden of de eventuele beperkingen.

De notaris zal tevens de officiële rol vervullen bij het verlijden van de verkoopakte en de registratie ervan. Ook voor de akte van de hypothecaire lening moet een beroep gedaan worden op een notaris, waarbij na het verlijden van de akte, de notaris deze akte bij het hypotheekkantoor zal neerleggen.

Beide partijen -koper en verkoper- zijn vrij om hun eigen notaris te kiezen, zonder verhoging van de kosten.

Meer informatie i.v.m. de taak van de notaris kan je terugvinden op de Website van de Koninklijke Federatie van Belgische Notarissen.