Gemeente Gemeente Lennik

Klimaatplan

op 26 mei 2014 ondertekende de gemeente Lennik de burgemeestersconvenant. Hiermee gaf het gemeentebestuur aan dat ze iets wouden doen aan de opwarming van het klimaat. Daarom heeft men een klimaatplan opgemaakt. Daarin zijn heel wat acties opgenomen en die men moet uitvoeren om de COuitstoot de komende jaren te doen dalen en zo de klimaatopwarming tegen te gaan.  Op 25 april 2016 gaf de gemeenteraad haar goedkeuring voor het opgemaakte klimaatplan.

Dit plan werd  ingediend bij de Europese unie commissie en tijdens het voorjaar van 2017 kreeg de gemeente Lennik het bericht dat het klimaatplan werd goedgekeurd.

Dit betekent dat het een goed plan is. Als we alle acties uitvoeren die in dat plan staan zullen we een daling van de CO2 uitstoot bekomen van 20% tegen 2020 t.o.v. de nulmeting uit 2011.

Nulmeting

Voorafgaand aan de opmaak van het klimaatplan werd er voor elke gemeente een nulmeting opgemaakt door het VITO (Vlaams Instituut voor Technologisch Onderzoek).

De nulmeting is een inventaris van alle menselijke activiteiten die op het grondgebied van de gemeente Lennik plaatsvinden en waarbij wordt aangegeven hoeveel ton CO2 wordt uitgestoten. De nulmeting is nodig om de komende jaren te kunnen nagaan hoeveel CO2 er minder werd uitgestoten t.o.v. het referentiejaar 2011.

Hieruit blijkt dat de huishoudens zo’n 18055 ton CO2 uitstoten wat overeenkomt met 36,12% van de totale CO2 uitstoot.
Van die 36,12% heeft mazout een aandeel van 9163 ton of 18,22%, elektriciteit  3777 ton CO2 of 7,5%, aardgas 4165 ton of 8.2%, vloeibaar gas 565 ton of 1,1%.

Als we dan als maatregel nemen 25% van huizen bijkomend isoleren zal er een daling zijn van de CO2 uitstoot. Deze enkele maatregel is te beperkt qua invloed op de daling van de CO2 uitstoot. Daardoor zijn bijkomende maatregelen nodig om de 20% daling te halen tegen 2020.  Als iedereen in Lennik gebruik zou maken van groene energie, zal men een daling van 13% bekomen. Dit is voorlopig nog niet realistisch. Daarom zijn veel meer maatregelen nodig om onze doelstelling te bereiken. 

Als we de nulmeting  voor 2011 van de gemeente Lennik bekijken werd er in totaal 50 000 ton CO2 uitgestoten. Daardoor heeft de gemeente als doelstelling om tegen 2020 minimaal 10 000 ton minder uit te stoten.

Maatregelen klimaatplan

Het VITO heeft meerdere lijsten gemaakt met een heleboel aan maatregelen. Hieruit kon elke gemeente kiezen en deze acties opnemen in hun klimaatplan. Deze werden aangevuld met eigen acties die eveneens een reductie inhouden. Er moet op de verschillende vlakken en sectoren worden gezorgd voor de reductie van de hoeveelheid geproduceerde CO2. Het klimaatplan met daarin de gedetailleerde acties kan je raadplegen in de downloads sectie onderaan de pagina.