Gemeente Gemeente Lennik

Geurhinder

Geurhinder treedt op als mensen een geur, die ze in hun leefomgeving waarnemen, als onaangenaam en/of schadelijk voor hun welzijn beoordelen. Als gevolg hiervan zal de persoon die zich gehinderd voelt zijn gedrag wijzigen, hetzij door klacht in te dienen, ramen te sluiten, minder tijd door te brengen in de tuin,... Geurhinder is zoals alle andere vormen van hinder vaak subjectief: wat voor de één hinderlijk is, is dat niet noodzakelijk ook voor de ander. Geurhinder wordt o.a. veroorzaakt door meststoffen, oplosmiddelen, rottend organisch materiaal, gasuitstoot, enz.

Geurhinder komt ook vaak voor bij het verbranden van afval, al dan niet in openlucht en bij uitstoten door productieprocessen.

Verbranden van afval is verboden!
Afval verbranden in open vuren, tonnen, haarden, vuurplaatsen én allesbranders is ten strengste verboden. Alleen plantaardige afvalstoffen van tuinen mogen verbrand worden in Vlaanderen. Maar dan moet het wel gebeuren op meer dan honderd meter afstand van boomgaarden, bossen, huizen of hagen. In woonzones is afval verbranden helemaal niet toegelaten - dit is niet enkel geurhinder maar ook luchthinder.

Probeer altijd eerst op een vriendelijke manier een gesprek te voeren met de bron van de geurhinder (buren, bedrijven, werken). Met een beetje goede wil en wederzijds respect kan er meestal snel een oplossing gevonden worden. Biedt dit geen uitkomst en ondervind je dus nog steeds last van de stank? Schakel dan de milieudienst in.

In de politieverordening kunnen eventuele sancties op overtredingen teruggevonden worden.

"Voor zover door wetten, decreten, besluiten, algemene of provinciale verordeningen geen straffen of sancties voorzien zijn, kunnen de inbreuken tegen de bepalingen van dit politiereglement gestraft worden met een administratieve sanctie van maximum 350 euro"