Gemeente Gemeente Lennik

Natuurvergunningen

In Vlaanderen staan natuur en landschap onder grote druk. Veel ecologische en landschappelijk waardevolle gebieden zijn aangetast doordat vegetaties als bos en grasland verdwijnen of veranderen. Vandaar dat kleine wijzigingen aan de vegetatie sinds 1998 in bepaalde gebieden verboden zijn.

Andere wijzigingen mogen wel, maar u moet er een natuurvergunning voor hebben.

Voorwaarden

U hebt een natuurvergunning nodig voor het wijzigingen van vegetatie of kleine landschapselementen (zoals houtachtige beplantingen, heggen, hagen, houtkanten, houtwallen, bomen, hoogstamboomgaarden, bermen van wegen en waterlopen) in:

- groen-, park- en bosgebieden
- agrarische gebieden met een ecologische waarde,
- beschermde duingebieden
- vogel- en habitatrichtlijngebieden.

Procedure

Burgers en bedrijven kunnen een natuurvergunning aanvragen bij het gemeentebestuur. Wie niet akkoord gaat met de beslissing van het schepencollege over zijn natuurvergunningsaanvraag, kan beroep indienen bij de Bestendige Deputatie van de provincie. Dit beroep bevestigt, wijzigt of vernietigt dan de beslissing van de gemeente.

Enkel bedrijven of organisaties met publiekrechtelijk karakter (zoals ocmw's, polders en wateringen, gemeentebesturen) moeten hun natuurvergunningsaanvraag rechtstreeks bij het provinciebestuur indienen.

Het aanvraagformulier vind je onderaan.

Uitzonderingen

- De natuurvergunningsplicht geldt niet op huiskavels (zoals gedefinieerd in Natuurdecrteet, artikel 2 , 35°) van een vergunde woning of bedrijfsgebouw (van een landbouw- of veeteeltinrichting) gelegen binnen een straal van 100 meter rond het gebouw (dit wordt 50 meter als het om een groene bestemming gaat).
- De natuurvergunning is ook niet verplicht als u al over een stedenbouwkundige vergunning beschikt waarbij advies van de Agentschap Natuur en Bos werd gevraagd (bijvoorbeeld voor het kappen van een boom).
- Voorts is de vergunning niet nodig als de werken kaderen in een goedgekeurd beheersplan (bijvoorbeeld voor een natuurreservaat, bossen) of als het om normale onderhoudswerken gaat.

Wetgeving

Decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu (het zogenaamde Natuurdecreet van 21 oktober 1997) en het uitvoeringsbesluit van 23 juli 1998.