Gemeente Gemeente Lennik

Bodem

algemeen

In België zijn veel bodems vervuild, vaak door vroegere industriële activiteiten. Deze vervuiling kan gevaar opleveren voor mens en milieu.

Met het Bodemsaneringsdecreet en het Vlaams Reglement rond de Bodemsanering, kortweg Vlarebo, heeft het Vlaamse gewest een concrete en volwaardige bodemwetgeving.

periodieke onderzoeksplicht

Preventie van bodemverontreiniging is enorm belangrijk. Bodemverontreiniging kan de mens, het milieu en onze watervoorraden immers schaden. Bovendien lopen de kosten van bodemsanering soms hoog op.
Bodemverontreiniging moet daarom zo veel mogelijk voorkomen worden. Hoe eerder een verontreiniging wordt ontdekt, hoe eerder men ze kan aanpakken en de kosten kan beperken. Het Vlarebo verplicht daarom bepaalde actieve risico-inrichtingen om op geregelde termijnen te controleren of er geen bodemverontreiniging is ontstaan; de zogenaamde periodieke onderzoeksplicht.

Het overzicht van de inrichtingen en/of activiteiten die als "risico-activiteit worden beschouwd, vind je op de webstek van OVAM onder www.ovam.be/periodieke-onderzoekstermijnen.
Als er een A, B of C staat in de kolom achter de van toepassing zijnde rubriek, is er sprake van een periodieke onderzoeksplicht. Bij vermelding van rubriek O is er geen periodieke onderzoeksplicht van toepassing.

Oriënterende bodemonderzoeken moeten worden opgesteld door bodemsaneringsdeskundigen. Zowel type 1 als type 2-deskundigen kunnen deze onderzoeken opstellen. Een lijst met bodemsaneringsdeskundigen vindt u via volgende link  www.ovam.be/LijstBsd , erkend door de OVAM, zijn terug te vinden op hun webstek.

meer informatie

De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM)
Stationsstraat 110
2800 MECHELEN
tel. 015 28 41 37 of tel. 015 28 41 38
www.ovam.be
bodem@ovam.be.