Gemeente Gemeente Lennik

Gecoro

De GEmeentelijke COmmissie Ruimtelijke Ordening, kortweg GECORO, is de adviesraad voor ruimtelijke ordening op het niveau van de gemeente.

De GECORO geeft adviezen op vraag van het college of de gemeenteraad n.a.v. een wettelijke procedure:

  • De voornaamste opdrachten hebben te maken met de planning zoals
    het gemeentelijk ruimtelijke structuurplan / beleidsplan (vervanger van het structuurplan),
  • De ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP),
  • De stedenbouwkundige verordeningen.

Tenslotte kan de GECORO advies geven over vergunningsaanvragen en, meer in het algemeen, over alles wat in verband staat met ruimtelijke ordening. Dit zowel op vraag van de gemeente als uit eigen beweging.

Samenstelling van de Gecoro:

De Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO) wordt elke 6 jaar samengesteld. De werkingsperiode van deze adviescommissie valt samen met de bestuursperiode van de gemeenteraad.

De leden van de GECORO zijn enerzijds deskundigen in ruimtelijke ordening en anderzijds vertegenwoordigers van de voornaamste maatschappelijke geledingen binnen de gemeente. Voor Lennik zijn volgende maatschappelijke geledingen uitgekozen: vereniging rond natuur en milieu, middenstand (zelfstandigen) en tuin- en landbouwers.

De gemeenteraad stelde op 24 maart 2021 de GECORO samen. 

Voor meer informatie kan je terecht bij de dienst Omgeving.