Gemeente Gemeente Lennik

Ambtelijke structuur

De algemeen directeur is het hoofd van het personeel. Hij of zij leidt en coördineert de gemeentelijke diensten en vormt de brug tussen het beleid en de diensten. De voornaamste taken van de algemeen directeur bestaan uit het voorbereiden van de zaken die aan het college van burgemeester en schepenen en de gemeenteraad worden voorgelegd, in samenwerking met de administratieve diensten. De algemeen directeur woont alle zittingen van het college van burgemeester en schepenen en de gemeenteraad bij en maakt de notulen op.

De leiding van de financiële dienst is toevertrouwd aan de financieel directeur. De dienst financiën speelt een cruciale rol bij de uitvoering van de begroting, enerzijds bij het verrichten van de uitgaven en anderzijds bij de realisatie van de ontvangsten.

Er zijn verschillende gemeentelijke diensten werkzaam aan het gemeentebestuur. Een overzicht vind je hier. Elke dienst wordt geleid door een diensthoofd. Verschillende diensten worden geleid door een afdelingshoofd.

De algemeen directeur is ook voorzitter van het managementteam dat opgericht werd conform het gemeentedecreet. Het managementteam heeft volgende opdrachten:

  • Het ondersteunen van de coördinatie van de staddiensten bij de beleidsvoorbereiding, de beleidsuitvoering en de beleidsevaluatie.
  • Het bewaken van de eenheid in de werking, de kwaliteit van de organisatie en de werking van de stadsdiensten.

Het managementteam is samengesteld uit de algemeen directeur, de financieel beheerder, de burgemeester en de afdelingshoofden.

Een overzicht van alle diensten en hun contactgegevens vind je hier.