Gemeente Gemeente Lennik

Inzage en afschrift bestuursdocumenten

Elke overheid is verplicht haar burgers zo goed mogelijk te informeren. Dit kan op een actieve manier via de pers, publicaties, het internet, enz. ...
De wetgever voorziet ook dat iedereen die dit wenst bestuursdocumenten kan raadplegen en een afschrift krijgen. Dit noemen we de passieve openbaarheid.

Je hebt het recht om documenten die de gemeente in zijn bezit heeft, in te kijken of er een afschrift van te krijgen. Je mag eveneens uitleg vragen over deze documenten. Het bestuur is niet verplicht om documenten te verwerken, te analyseren of aan te maken.

Je mag ook vragen om informatie die op jou betrekking heeft en die onjuist of onvolledig is, te laten verbeteren of aanvullen. Hiervoor leg je de nodige bewijsstukken voor.

Voorwaarden

In principe zijn alle bestuursdocumenten openbaar. Alle informatie, in welke vorm ook, waarover de gemeente beschikt of die in een archief zijn neergelegd bv. teksten, films, foto's, videobanden, geluidsopnamen, meetresultaten, plannen,...  zijn bestuursdocumenten.

Indien het gevraagde bestuursdocument een document van persoonlijke aard betreft, kan je inzage enkel  verkrijgen indien je kan aantonen dat je er belang bij hebt.

Registers burgerlijke stand en bevolking

De registers van burgerlijke stand van meer dan 100 jaar liggen ter inzage. Registers jonger dan 100 jaar vallen onder het decreet op de openbaarheid van bestuur. De bevolkingsregisters zijn in geen geval ter inzage. Voor de registers van de burgerlijke stand jonger dan 100 jaar kan je een toestemming bekomen bij de rechtbank van Eerste Aanleg (Justitiepaleis, Poelaertplein te 1000 BRUSSEL tel. 02 508 73 77).

Hoe aanvragen

Online aanvragen.

Je kan ook terecht op het onthaal van het gemeentehuis om jouw aanvraag in te dienen.

Kostprijs

De inzage of afschrift van bestuursdocumenten in het kader van de openbaarheid van bestuur is gratis.

Afhandeling

Jouw vraag wordt zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 20 kalenderdagen beantwoord.

Indien je inzage hebt gevraagd, delen wij je mee met wie je contact moet opnemen om een afspraak te maken.

Beroep mogelijk bij weigering

Bij weigering tot inzage kan je beroep indienen bij:
Vlaamse Overheid
Departement Kanselarij en Bestuur
Herman Teirlinckgebouw

Havenlaan 88
1000 BRUSSEL
e-mail: openbaarheid@vlaanderen.be

Het beroep moet ingediend worden binnen 30 kalenderdagen. Deze termijn begint te lopen de dag nadat de beslissing van de algemeen directeur werd verstuurd of uitgevoerd moest zijn. Indien je geen beslissing hebt gekregen, begint de termijn niet te lopen.

Uitzonderingen

Een volledig overzicht van deze uitzonderingsgronden vind je terug in het Decreet.
Enkele voorbeelden van uitzonderingen:
- informatie waarvan openbaarmaking afbreuk doet aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van derden: bv. personeelsdossier
- informatie die door een derde vrijwillig en vertrouwelijk aan de overheid is meegedeeld
- het document is niet af of onvolledig.

Er kunnen eveneens uitzonderingen van toepassing zijn voor taken die de gemeente uitoefent in opdracht van de Federale of de Vlaamse overheid. Dit zijn dan uitzonderingen die zich in andere wetgeving bevinden in verband met materies waarvoor deze overheden bevoegd zijn.

Indien er een uitzondering van toepassing is, zal de algemeen directeur dit meedelen in zijn antwoord.

Meer info

De voorwaarden en principes van de actieve en passieve openbaarheid worden geregeld in het BestuursDecreet van 7 december 2018. Alle info vind je op http://openbaarheid.vlaanderen.be