Gemeente Gemeente Lennik

Drukwerk

Wat

Er wordt een belasting gevestigd op de verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken met handelskarakter en van gelijkgestelde producten, ongeacht ze in brievenbussen worden gedeponeerd of op de openbare weg worden verspreid.

Onder gelijkgestelde producten wordt onder meer verstaan: alle stalen en reclamedragers, door de adverteerder aangeboden die diensten, producten of transacties doen gebruiken, verbruiken of aankopen. De opsomming is niet limitatief.

Collectieve adresaanduiding per straat of gedeeltelijke adresvermelding wordt niet beschouwd als zijnde geadresseerd.

Verspreiding aan huis: het op het grondgebied van de gemeente (of een deel ervan) achterlaten van drukwerk zonder adressering in de brievenbussen en zonder initiatief van de bestemmeling.

Drukwerk met handelskarakter: elke publicatie die er toe strekt bekendheid te geven aan commerciële activiteiten, handelszaken en merknamen, en die erop gericht is de potentiële klant er toe te bewegen gebruik te maken van de diensten en/of producten van de adverteerder.

Voor wie

De belasting is in eerste instantie verschuldigd door de fysieke persoon of rechtspersoon die de opdracht gaf aan de drukker om te drukken, of die opdracht gaf om het gelijkgestelde product te produceren.

Belasting

De belasting wordt vastgesteld, met een minimum van 25,00 euro per drukwerk, op:

  • 0,025 euro per verspreid exemplaar voor alle drukwerken waarvan de totale bedrukbare oppervlakte niet groter is dan of gelijk is aan 1 blad A4
  • 0,0625 euro per verspreid exemplaar voor alle andere drukwerken.

Het open geplooide reclamedrukwerk dat groter is dan 1 A4 wordt aanzien als meerbladig reclame drukwerk.

De verschuldigde belasting wordt verminderd met:

  • 25% indien wordt bewezen dat de drukwerken zijn uitgegeven op recyclagepapier
  • 25% indien wordt bewezen dat de drukwerken gebeurden via droog offset drukwerk.

De bewijzen hiervan dienen geleverd te worden bij de aangifte aan de hand van een attest van de papierleverancier en/of drukker. Indien deze attesten bij de aangifte ontbreken wordt de belastingvermindering niet toegepast. Deze belastingverminderingen zijn niet cumuleerbaar. De minimumbelasting van 25 euro blijft echter verschuldigd.

Hoe aangifte doen

De belastingplichtige is gehouden, minstens twee werkdagen voorafgaandelijk aan elke bedeling, bij het gemeentebestuur hiervan aangifte te doen. Dit kan online of door middel van een aangifteformulier dat je hieronder bij downloads kan vinden. Deze aangifte bevat alle noodzakelijke inlichtingen voor het vestigen van de aanslag en een specimen van het verspreide drukwerk of het gelijkgesteld product.

Ingeval van periodieke verspreidingen kan de aangifte op voorhand gedaan worden, deze aangifte kan gelden voor de daaropvolgende verspreidingen tijdens hetzelfde dienstjaar.

Online aanvragen

Vrijstellingen

De volgende publicaties zijn van de belasting vrijgesteld:

  • niet-geadresseerde drukwerken en gelijkgestelde producten van politieke partijen die een lijst indienden voor de Europese, de federale, de gewestelijke, provinciale of gemeentelijke verkiezingen, of van kandidaten die op een dergelijke lijst voorkomen
  • niet-geadresseerde drukwerken en gelijkgestelde producten van publiekrechtelijke personen en erkende vorming- en onderwijsinstellingen
  • niet-geadresseerde drukwerken en gelijkgestelde producten van socio-culturele, jeugd- en sportverenigingen
  • niet-geadresseerde drukwerken en gelijkgestelde producten hoofdzakelijk verband houdend met een gemeentelijke volksraadpleging, en dit voor zover de drukwerken of gelijkgestelde producten verspreid worden in de periode vanaf de beslissing van de gemeenteraad zoals bedoeld in artikel 205 van het Gemeentedecreet tot twee weken na de volksraadpleging.