Gemeente Gemeente Lennik

Stedenbouwkundige vergunning

De omgevingsvergunning vervangt en verenigt de stedenbouwkundige vergunning, de verkavelingsvergunning en de milieuvergunning. De aanvragen worden ingediend bij één loket, het Omgevingsloket, waarna één openbaar onderzoek en één adviesronde worden georganiseerd. Dat is efficiënter, bespaart tijd en leidt tot betere resultaten.

Onderstaande is enkel geldig voor dossiers ingediend voor 1 januari 2018 (= start omgevingsvergunning)

Als u werken uitvoert in het Vlaamse Gewest, is de algemene regel dat u een vergunning aanvraagt. U hebt dus o.a. een vergunning nodig als u gaat

 • bouwen
 • verbouwen
 • slopen
 • graven
 • bomen vellen
 • reclameborden en afsluitingen plaatsen
 • ...

Voorwaarden

Voor sommige werken volstaat een melding of geldt een vrijstelling. Om zeker te zijn, neemt u best altijd vooraf contact op met uw gemeente.

Opgelet: werken mogen niet strijdig zijn met bv.:

 • stedenbouwkundige verordeningen of verkavelingsverordeningen
 • ruimtelijke uitvoeringsplannen
 • bijzondere plannen van aanleg
 • voorschriften van verkavelingsvergunningen
 • regelgeving over monumenten en landschappen
 • ...

Hoe aanvragen

Een bouwvergunning kunt u op twee manieren aanvragen:

Als u samenwerkt met een architect, dan kan die de aanvraag voor u opmaken. Aanvragen met verplichte medewerking van een architect mogen sinds 23 februari 2017 enkel nog digitaal worden ingediend.

De gemeente gaat binnen 30 dagen na of de vergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig is.

Openbaar onderzoek

Voor sommige aanvragen wordt een openbaar onderzoek georganiseerd om na te gaan of er burgers zijn die bezwaren hebben tegen uw project. Bezwaren die tijdens het openbaar onderzoek ingediend worden, leiden niet automatisch tot een weigering van de aanvraag. Het schepencollege zal zich uitspreken over de bezwaren.

Beslissing

Het college van burgemeester en schepenen zal uw aanvraag beoordelen, rekening houdend met:

 • de eventuele bezwaren
 • de eventuele adviezen
 • de voorschriften van het gewestplan, bijzonder plan van aanleg en/of verkaveling
 • de mogelijke hinder voor de buurt (privacy, inkijk, bouwdiepte, terreinbezetting, ...).

Als de gemeente u de vergunning verleent, dan krijgt u een afschrift van de beslissing. Vervolgens wordt een mededeling aangeplakt op de plaats van de werken gedurende een periode van 30 dagen.

Start van de werken

Als u niet binnen 35 dagen, vanaf de dag van aanplakking, op de hoogte wordt gebracht van de instelling van een administratief beroep, dan mag u beginnen met de werken. U geeft de start en einde van de werken in op het omgevingsloket.

Na aflevering van de vergunning moet u binnen 2 jaar met de werken starten. De vergunning vervalt als:

 • u niet binnen 2 jaar met de werken begint
 • de constructie binnen 3 jaar niet winddicht is
 • de werken 2 jaar lang onderbroken worden.

Reglement

Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.

 

In beroep gaan

Meer informatie vind je op https://www.omgevingsloket.be/beroep-indienen-procedure