Gemeente Gemeente Lennik

OCMW financieel beheerder Patrick Bombaert

bevoegdheden

De financieel beheerder staat onder de functionele leiding van de OCMW secretaris in voor het opstellen, in overleg met het managementteam, van het voorontwerp van de financiële nota van het meerjarenplan en van de jaarlijkse herziening ervan, tevens staat hij in voor het voorontwerp van de financiële nota van het jaarlijkse budget en van de budgetwijzigingen alsook voor het voorontwerp van de interne kredietaanpassingen. De financieel beheerder is verantwoordelijk voor het voeren en afsluiten van de boekhouding en voor het opmaken van de inventaris, de jaarrekeningen en de geconsolideerde jaarrekening. De financieel beheerder verzorgt de financiële analyse en de financiële advisering in de ruimste zin. De financieel beheerder is tevens tehesauriebeheerder, met uitzondering van het kasbeheer. De financieel beheerder rapporteert aan de secretaris over deze taken.

De financieel beheerder staat in volle onafhankelijkheid in voor de voorafgaande krediet- en wetmatigheidscontrole van de beslissingen van het OCMW met budgettaire en financiële impact en voor het debiteurenbeheer, inzonderheid de invordering van de ontvangsten.

De financieel beheerder moet alle handelingen tot sluiting van verjaring en verval verrichten, tot alle beslagleggingen overgaan, de inschrijving, de herinschrijving, de doorhaling of rangafstand van elke titel die daarvoor vatbaar is op het hypotheekkantoor vorderen, aan de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn kennis geven van het vervallen van de huurovereenkomsten, van de achterstallen en van elk feit dat de rechten van het OCMW schaadt. Voor de vervulling van deze opdrachten rapporteert de financieel beheerder volledig onafhankelijk aan de raad voor maatschappelijk welzijn en aan de voorzitter.

De financieel beheerder is belast met de uitvoering van de betaling van de girale uitgaven, na uitdrukkelijke betalingsopdracht van de secretaris.