Gemeente Gemeente Lennik

Project Hunselberg en Tuitenberg

Lennik heeft een Gemeentelijk InvesteringsProject  (= GIP) voor de sanering van Hunselberg en Tuitenberg goedgekeurd en ingediend bij de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM).
Voorontwerp is klaar en ook het voorontwerpdossier werd ingediend bij  de VMM

Doel:

De gemeente engageert zich om een saneringsproject uit te voeren zodat het afvalwater in deze zone wordt opgevangen en afgevoerd naar het waterzuiveringsstation.  Dit GIP project wordt gecombineerd worden met een bovengemeentelijk project van Aquafin en een intergemeentelijk project met de gemeente Roosdaal.

Dit project zal een grote zone van groene clusters saneren. Na uitvoering van dit GIP project zal heel de zone Hunsel, Tuitenberg en Moelie gesaneerd zijn.

In de Hunselstraat, waar de grens tussen Roosdaal en Lennik in het midden van de straat ligt worden de kosten voor de aanleg gedragen voor 50% door Lennik en voor 50% door Roosdaal.

De noodzakelijke buffering van het regenwater zal gebeuren via een bufferbekken dat aangelegd wordt op het grondgebied van Roosdaal. 

Hiernaast vind je een situeringsschets van het saneringsproject, dit is een indicatieve schets. Het toont dus niet wat er zal uitgevoerd worden maar dient als schets om de subsidieaanvraag in te dienen en de studie te starten.

Betrokken straten:

- Hunselstraat
- Hunselberg
- Hunselveld
- Hunselveldweg
- Nellekensstraat
- Deel Eizeringenstraat

Status project:

Studiebureau Jonckheere werd aangesteld.
Voorontwerp ingediend bij de VMM.

Timing:

Uitvoering wordt verwacht in de periode 2021-2022 (onder voorbehoud).
Er dienen nog verschillende stappen ondernomen te worden:
- bezoek afkoppelingsdeskundige bij alle betrokken woningen
- informatieavond met bewoners
- subsidiedossier
- omgevingsvergunning
- opmaak latstenboek
- aanstellen aannemer 

 Vragen? Nuttige info?

Er zijn voorontwerp plannen beschikbaar. In het eerste deel van 2019 zal een infovergadering georganiseerd worden om deze voor te stellen.

Indien je nuttig info hebt voor de ontwerpers kan je dit nog altijd bezorgen aan de gemeente. De gemeente zorgt dat dit wordt toegevoegd aan het dossier. Dit geldt niet voor individuele aansluitingsproblemen want dit wordt opgenomen door de plaatsbezoeken van de afkoppelingsdeskundige .