Gemeente Gemeente Lennik

Risicoinventaris bedrijven in Lennik

In kader van noodplanning en algemene veiligheid van de bevolking moet het gemeentebestuur voorbereid zijn op mogelijke risico's op haar grondgebied. Daarom vragen wij aan de bedrijven ons de noodzakelijke informatie te bezorgen.

Het KB van 22 mei 2019 betreffende de nood- en interventieplanning legt elke gemeente de verplichting op een risico-inventaris op te stellen en een risico analyse van alle risico-objecten op het grondgebied uit te voeren.

In het kader van bovenstaande wetgeving werd een veiligheidscel opgericht. Deze multidisciplinaire cel, voorgezeten door de burgemeester en bijgewoond door de verschillende disciplines (politie, brandweer, medische hulpverlening, logistiek en informatie),heeft als taak deze risico’s te beoordelen.

Ook voor jullie bedrijf dient deze oefening te worden gemaakt en willen we nagaan welke activiteiten er zoal plaatsvinden en wat de risico’s zijn die tot een eventuele crisissituatie kunnen leiden.

Op basis van de door u aangeleverde informatie zal de gemeentelijke veiligheidscel kunnen nagaan of bepaalde preventieve maatregelen dienen genomen te worden.

Met het oog op een snelle, efficiënte interventie van de hulpdiensten bij een eventuele noodsituatie vragen wij u: de rubrieken die voor uw bedrijf van toepassing zijn in de bijgevoegde risicofiche in te vullen en samen met het brandweerverslag en intern noodplan via mail te bezorgen aan Marc Bruylandt noodplanco√∂rdinator van de gemeente Lennik.

Indien u momenteel nog niet over een intern noodplan beschikt, vragen wij u zo snel mogelijk contact op te nemen met uw preventieadviseur. Gelieve ons hiervan eveneens op de hoogte te brengen.

Met eventuele bijkomende vragen kan u steeds terecht bij de dienst Noodplanning.

Alvast dank voor uw bereidwillige medewerking!