Gemeente Gemeente Lennik

Riviercontract Bellebeek

Het stroomgebied van de Bellebeek is van oudsher kwetsbaar voor overstromingen. De waterbeheerders namen de voorbije jaren heel wat maatregelen. Zo werden wachtbekkens en dijken gebouwd om de bewoonde kernen beter te beschermen. Iedereen dacht dat we daarmee de veiligheid konden verzekeren. Tot de klimaatverandering de spelregels herschreef, met periodes van langdurige droogte en extreme neerslag. De voorbije jaren werden we ook geconfronteerd met meerdere droogteperiodes. De intensere neerslagbuien zorgen er bovendien voor dat de eroderende kracht toeneemt. In erosiegevoelige regio’s zoals het stroomgebied van de Bellebeek vergt dit extra aandacht. Modderstromen en aanslibbing van de waterlopen willen we maximaal voorkomen. Belangrijk is ook dat we streven naar een herstel van de ecologische kwaliteit van de waterlopen. Zowel een verdere verbetering van de waterkwaliteit als het meer natuurlijk inrichting van de waterlopen is hierbij cruciaal.

Enkele jaren geleden begon het besef te groeien dat de huidige maatregelen en snelheid van uitvoering van projecten niet voldoende zijn.

Daarom werd er vanaf het najaar 2019 een participatietraject doorlopen voor het hele gebied voor het water dat afstroomt naar de Bellebeek zowel kwalitatief als kwantitatief sterk te verbeteren. Door intergemeentelijk samen te werken met tal van andere organisaties willen we sneller vooruitgang boeken. Door de verschillende overlegmomenten en het participatietraject in 2020 werden ook ideeën en opmerkingen van burgers en organisaties verkregen. Daarbij werden er 137 ideeën gelanceerd en verwerkt tot 41 concrete acties. Deze zijn opgenomen in het riviercontract Bellebeek dat door alle betrokken gemeenten werd goedgekeurd.

Om de vallei van het stroomgebied van de Bellebeek efficiënt te beschermen tegen overstromingsschade, moet iedereen in de streek een steentje bijdragen: waterbeheerders, lokale besturen, inwoners … Waarbij ook de waterkwaliteit verder moet worden verbeterd zodat er terug volop leven komt in de waterlopen. Ook de kans op droogteschade en erosie willen we verder beperken.

Concrete maatregelen

Dit contract omschrijft de verschillende mogelijkheden om de risico’s op wateroverlast, verdroging, erosie en waterverontreiniging in de vallei verder te beperken. Het riviercontract geeft concreet aan:

  • welke ingrepen de betrokken waterbeheerders nog kunnen doen;
  • welke inspanningen de lokale besturen kunnen doen;
  • welke maatregelen de inwoners zelf kunnen nemen.

Wil je inhoudelijk meer informatie over het riviercontract Bellebeek, dan kan je dit vinden op de volgende webpagina’s:

https://bellebeek.riviercontract.be/