Gemeente Gemeente Lennik

RUP Eizeringen - in opmaak

Het gemeentelijk structuurplan Lennik dat werd goedgekeurd in 2012 geeft de ruimtelijke visie weer die de gemeente wenst te bekomen. De uitwerking hiervan zal gebeuren door het opstellen van ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP).

De opmaak van het RUP 'Eizeringen' kadert in de verdere uitwerking van het gemeentelijke structuurplan Lennik en omvat volgende kernbeslissingen:

 • kernbeslissing 3 RUP ter herziening van het BPA 'Kasteel de Neufcour',
 • kernbeslissing 7 RUP 'Assesteenweg',
 • en kernbeslissing 8 RUP 'Ninoofsesteenweg'.

Doelstellingen:

De doelstelling van het RUP Eizeringen kan als volgt omschreven worden:

"Eizeringen, een landelijke kern met voorzieningen en met een samenhangende open ruimte"

Specifiek voor de bebouwde ruimte:

 • Ontwikkelingskader bieden voor kern Eizeringen en de bebouwing langs de verbindingswegen. Hiermee moet de ruimtelijke kwaliteit en leefkwaliteit verhogen en beschermd worden door een duidelijk vergunningskader.
 • Rechtszekerheid bieden voor enkele zonevreemde percelen, al dan niet in uitvoering van een planologisch attest of historisch gegroeide context. Deze elementen moeten wel een meerwaarde betekenen voor de kern, meer bepaald voor het verweven van functies en de lokale leefkwaliteit.
 • Onderzoek toekomst van aangeduide zoekzones in GRS voor ontwikkelen van lokaal bedrijventerrein. Onderzoek naar het inzetten van een zoekzone nabij N8 voor een mobipunt en zone voor gemeentelijke diensten.

Specifiek voor de landelijke ruimte:

 • Vrijwaren van het landelijke karakter van Eizeringen door het beschermen en versterken van landelijk-natuurlijke structuren rondom de kern.


Stand van zaken: 

Wat gebeurde er al?

Wandel en denk mee!

Ter voorbereiding van dit officiële raadplegingsmoment heeft het gemeentebestuur in juli en augustus 2021 een participatieve wandeling uitgestippeld om de burgers het studiegebied zelf te laten verkennen. Op deze manier kon iedereen het mooie Eizeringen met zijn eigen ogen zien en konden de wandelaars de problemen en opportuniteiten van het gebied zelf ervaren. Dankzij panelen op verschillende locaties werd meer uitleg over het RUP en de desbetreffende locatie meegedeeld. 

Op dit moment:

De eerste publieke raadpleging en adviesronde zal plaats vinden van 1 november tot en met 31 december 2022.

De documenten zijn hier digitaal beschikbaar. Ook is er de mogelijkheid om de documenten op papier in te kijken in het gemeentehuis, Markt 18, tijdens de openingsuren (ma-di-wo-do-vr: 8.30-12.30 uur, wo 13.30-16 uur en do 16-20 uur.

Om iedereen optimaal te informeren, organiseert het college van burgemeester en schepenen een participatiemoment in de vorm van een infomarkt op 10 november 2022, van 17 tot 18.45 uur in de feestzaal Jo Baetens, Alfred Algoetstraat 77.

Inschrijven voor deze infomarkt kan door een mail te sturen naar omgeving@lennik.be met de vermelding ‘Infomarkt RUP Eizeringen’.

De bevolking mag tot en met 31 december 2022 reacties kenbaar maken op drie manieren:

 • via e-mail naar omgeving@lennik.be
 • via aangetekende zending ter attentie van het college van burgemeester en schepenen, Markt 18, 1750 Lennik,
 • via afgifte tegen ontvangstbewijs op het gemeentehuis, Markt 18.

Volgende stappen:

 • De procesnota van het RUP wordt aangevuld met de resultaten van de eerste publieke raadpleging en adviesronde. Op basis hiervan werd de startnota van het RUP grondig aangepast en vervangen door de scopingnota.
 • Na de scopingnota wordt het voorontwerp RUP opgemaakt en besproken met de hogere overheden. Na deze fase wordt het ontwerp RUP opgemaakt dat de gemeenteraad voorlopig kan vaststellen. 
 • Nadien volgt een nieuw openbaar onderzoek, dat via deze website en andere kanalen tijdig zal worden aangekondigd. Tijdens dit openbaar onderzoek krijg je opnieuw 60 dagen tijd om jouw reacties en opmerkingen te bezorgen aan de gemeente. Meer info volgt later.
 • Definitieve goedkeuring door de gemeenteraad