Gemeente Gemeente Lennik

RUP Eizeringen - in opmaak

Het gemeentelijk structuurplan Lennik dat werd goedgekeurd in 2012 geeft de ruimtelijke visie weer die de gemeente wenst te bekomen. De uitwerking hiervan zal gebeuren door het opstellen van ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP).

De opmaak van het RUP 'Eizeringen' kadert in de verdere uitwerking van het gemeentelijke structuurplan Lennik en omvat volgende kernbeslissingen:

 • kernbeslissing 3 RUP ter herziening van het BPA 'Kasteel de Neufcour',
 • kernbeslissing 7 RUP 'Assesteenweg'
 • en kernbeslissing 8 RUP 'Ninoofsesteenweg'.

 

Doelstellingen:

De doelstelling van het RUP Eizeringen kan als volgt omschreven worden:

"Eizeringen, een landelijke kern met voorzieningen en met een samenhangende open ruimte"

Specifiek voor de bebouwde ruimte:

 • Ontwikkelingskader bieden voor kern Eizeringen en de bebouwing langs de verbindingswegen. Hiermee moet de ruimtelijke kwaliteit en leefkwaliteit verhogen en beschermd worden door een duidelijk vergunningskader.
 • Rechtszekerheid bieden voor enkele zonevreemde percelen, al dan niet in uitvoering van een planologisch attest of historisch gegroeide context. Deze elementen moeten wel een meerwaarde betekenen voor de kern, meer bepaald voor het verweven van functies en de lokale leefkwaliteit.
 • Onderzoek toekomst van aangeduide zoekzones in GRS voor ontwikkelen van lokaal bedrijventerrein. Onderzoek naar het inzetten van een zoekzone nabij N8 voor een mobipunt en zone voor gemeentelijke diensten.

Specifiek voor de landelijke ruimte:

 • Vrijwaren van het landelijke karakter van Eizeringen door het beschermen en versterken van landelijk-natuurlijke structuren rondom de kern.

Stand van zaken: 

Wat gebeurde er al?

Wandel en denk mee!

Ter voorbereiding van dit officiële raadplegingsmoment nodigde het gemeentebestuur je in juli en augustus uit om het studiegebied zelf te gaan verkennen.

Via een uitgestippelde wandeling doorheen het mooie Eizeringen kon je met je eigen ogen zien over welk gebied het juist gaat. Je kon de problemen en opportuniteiten van het gebied zelf ervaren. Dankzij panelen op verschillende locaties kreeg je meer uitleg over het RUP en de desbetreffende locatie. De zwakke en sterke punten kon je tenslotte via www.lennikaanzet.be/omgeving of de ideeënbussen aan ons bezorgen. 

Volgende stappen:

 • Eerste publieke raadpleging en adviesronde in september-oktober 2021.
 • De procesnota van het RUP werd aangevuld met de resultaten van de eerste publieke raadpleging en adviesronde. Op basis hiervan werd de startnota van het RUP grondig aangepast en vervangen door de scopingnota.
 • Na de scopingnota wordt het voorontwerp RUP opgemaakt en besproken met de hogere overheden. Na deze fase wordt het ontwerp RUP opgemaakt dat de gemeenteraad voorlopig kan vaststellen. 
 • Nadien volgt een nieuw openbaar onderzoek, dat via deze website en andere kanalen tijdig zal worden aangekondigd. Tijdens dit openbaar onderzoek krijg je opnieuw 60 dagen tijd om jouw reacties en opmerkingen te bezorgen aan de gemeente. Meer info volgt later.