Gemeente Gemeente Lennik

Terrasvergunning

Wat

Wanneer je het openbaar domein inneemt voor het  plaatsen van terrassen, uitstallingen, luifels, parasols... moet je steeds vooraf de toelating krijgen van het gemeentebestuur. Binnen het kerngebied is deze vergunning ook van toepassing op terrassen op privédomein voorzover dit grenst aan en goed zichtbaar is vanaf het openbaar domein.  

Binnen het kerngebied zijn ook specifieke richtlijnen van kracht waarbij gestreefd wordt naar meer uniformiteit en beleving. Zo moeten vanaf  2018 parasols, luifels en andere zonneschermen verplicht de RALkleur 7016 (antracietgrijs) hebben. Omwille van de veiligheid, is ook terrasafscherming verplicht daar waar de terrassen raken aan de openbare weg. Deze terrasafscherming moet bestaan uit plantenbakken met bepaalde afmetingen en dezelfde RAL kleur 7016 (antracietgrijs). Tevens wordt de mogelijkheid voorzien om een jaarterras te plaatsen.

Voorwaarden

Alle voorwaarden kan je terugvinden in het 'reglement voor het  plaatsen van terrassen, uitstallingen, luifels, parasols e.d. op openbaar en privaat domein' onderaan deze pagina.

Hoe aanvragen

De aanvraag moet bij de bevoegde dienst toekomen minstens 30 dagen voorafgaande aan de gewenste ingebruikname. De termijn van 30 dagen zal pas ingaan op het ogenblik dat de administratie het dossier volledig en ontvankelijk verklaart bij gewoon schrijven. Indien uit de aanvraag blijkt dat er een stedenbouwkundige vergunning vereist is, wordt de termijn van het afleveren gelijkgesteld met het afleveren van de stedenbouwkundige vergunning en vervalt de termijn van 30 dagen.

Indien de aanvraag betrekking heeft op de inname aan een gewestweg wordt bijkomend een advies gevraagd aan het Agentschap Wegen en Verkeer. Ingeval advies wordt gevraagd aan Agentschap Wegen en Verkeer, wordt de termijn van 30 dagen voorafgaande aan de gewenste ingebruikname, opgeschort tot het advies verkregen is.

De vergunning inname van het openbaar domein voor een terras, promotiestand, publiciteitspaneel wordt aangevraagd door de exploitant van de handelszaak via het  aanvraagformulier of via het e-loket. 

Het aanvraagformulier moet behoorlijk ingevuld en vergezeld zijn van:

  • Een duidelijke situatietekening (door markeringen van de betreffende plaats op een stratenplan).
  • Een gedetailleerd inplantingsplan, betreffende een zone tot minimum 2 m rond de gevraagde oppervlakte waarop alle te plaatsen terrasconstructies en -meubilair zijn ingetekend, alsook het aanwezige straatmeubilair, de technische infrastructuur e.d., met vermelding van de afmetingen van de ingebruikname van het openbaar domein. De opstelling van het terras dient te beantwoorden aan één van de schema ’s in bijlage A, volgens de hierin vermelde situatie.
  • Een beschrijving (technische tekening, materiaalstalen, attesten, foto’s en/of afbeeldingen) van het aantal, de vorm, de aard, de kleur, de materialen en afmetingen van alle voorwerpen en hun eventuele verankeringen. We verwijzen hiervoor naar art. 25 van dit reglement. Dit moet toelaten een duidelijk beeld te vormen van de beoogde inname.
  • Minstens 3 relevante foto’s van de in gebruik te nemen oppervlakte en het aangrenzend pand of gebied.
  • Een plaatsbeschrijving van het openbaar domein met vermelding van eventuele gebreken (gestaafd door fotomateriaal). Indien deze plaatsbeschrijving ontbreekt, wordt het openbaar domein in goede staat geacht.
  • De aanvraag omgevingsvergunning, indien de Codex Ruimtelijke Ordening dit noodzaakt

Online aanvragen

Meer info

Onderaan deze pagina bij downloads kan je de reglementen en het aanvraagformulier raadplegen.