Gemeente Gemeente Lennik

Vervoer minder mobiele personen

minder mobielen centrale OCMW Lennik

Het vervoer met de vrijwilligers-chauffeurs van de Minder Mobielen Centrale (MMC) behoort tot de dienstverlening van OCMW Lennik en heeft tot doel verplaatsingmogelijkheden aan te bieden aan mensen met een laag inkomen en een beperkte mobiliteit.

Deze dienst werkt uitsluitend met vrijwillige chauffeurs.Taxistop Centrum voor Positieve Aanwending is het overkoepelend orgaan bij deze vervoersdienst. 

bestemmingen

Het vervoer gebeurt meestal om sociale of gezondheidsredenen: familiebezoek, bezoek aan personen in rustoord, hobbycblub, gepensioneerdenbond, kaartclub, kapper, boodschappen, tandarts, naar het gemeentehuis om administratieve redenen, post, bank, dokter, tandarts, ziekenhuis, ... Dagelijks ziekenvervoer (nierdialyse, bestralingen, ...) is echter niet mogelijk. 

De Minder Mobielen Centrale is geen tegenhanger van ziekenwagendiensten, het Rode Kruis of vervoerdiensten van de mutualiteiten. Daarom is het goed te weten wat er in de omgeving voorhanden is qua ziekenvervoer en wat er terugbetaald wordt door de mutualiteiten, om op die manier rekening te houden met wat er reeds bestaat.

voor wie

De gebruikers van een MMC moeten minder mobiel zijn. Dit wil zeggen dat zij verplaatsings-problemen hebben omwille van ouderdom, ziekte of handicap. De Minder Mobielen Centrale kan geen mensen vervoeren die ernstig ziek zijn.

voorwaarden

  • 60 jaar of ouder en gepensioneerd zijn
  • OF tijdelijk of blijvend hulpbehoevend zijn, gestaafd door een doktersattest met vermelding van de termijn van hulpbehoevendheid
  • OF mindervalide zijn en tevens erkend door de Federale Overheidsdienst Directie-generaal Personen met een handicap
  • EN de aanvrager dient gedomicilieerd te zijn en te verblijven op grondgebied Lennik
  • EN bovendien mag jouw inkomen bepaalde grenzen niet overschrijden.

Indien de aanvrager voldoet aan één van de opgesomde voorwaarden en bovendien voldoet aan de voorwaarde inzake domicilie-verblijf en tevens voldoet aan de voorwaarde inzake het inkomen, wordt het lidmaatschap toegekend.

  • Bewoners van instellingen op het grondgebied van Lennik kunnen zich aansluiten bij onze MMC op voorwaarde dat zij voor hun opname in de instelling reeds lid waren bij de MMC van OCMW Lennik. De huidige gebruikers van de MMC verblijvende in de instellingen op ons grondgebied zullen verder kunnen vervoerd worden, maar er worden geen nieuwe gebruikers meer toegelaten die niet voldoen aan deze nieuwe voorwaarden.

Indien de aanvrager niet voldoet aan de voorwaarden om lid te worden, kan deze de mobiliteitscentrale aangepast vervoer (MAV) contacteren voor alternatieve vervoersmogelijkheden : bel het gratis nummer 0800 26 990 of https://www.lennik.be/mav

kostprijs

lidgeld

Het lidgeld bedraagt € 12 per persoon per jaar voor het hele werkjaar (van 1 januari tot en met 31 december). Schrijft u zich in vanaf juli dan betaalt u nog € 6,00 om beroep te kunnen doen tot 31 december op het vervoer via de minder mobielen centrale.

Voor koppels geldt volgende regeling in het lidgeld :

Het lidgeld bedraagt € 18 per koppel per jaar voor het hele werkjaar (van 1 januari tot en met 31 december). Schrijft u zich als koppel in vanaf de maand juli dan betaalt u nog € 9 om beroep te kunnen doen tot 31 december op het vervoer via de minder mobielen centrale.

kilometervergoeding

Vanaf 1 juli 2022 wordt voor het vervoer zelf € 0,41 per kilometer aangerekend vanaf de vertrekplaats van de chauffeur. De kilometervergoeding wordt rechtstreeks aan de vrijwilliger-chauffeur betaald.

Ritten minder dan of gelijk aan 10 kilometer worden aangerekend aan het vast tarief van 10 x € 0,41 = € 4,10.

koffievergoeding

Elke chauffeur moet een koffievergoeding vragen bij lange wachttijden. De wachttijd gaat in vanaf het ogenblik dat de gebruiker op de bestemming wordt afgezet. Een eerste uur wachten is gratis. Na een uur wachten, m.a.w. vanaf het ogenblik dat het tweede uur wachten ingaat, dient de chauffeur een koffievergoeding te vragen van € 2,50. Voor ieder bijkomend uur wordt er opnieuw € 2,50 als koffievergoeding gevraagd.

Het volledige reglement vind je in de rubriek "downloads" onderaan deze pagina.